ALGEMENE VOORWAARDEN van PAARDEKOOPER GLAS SERVICE

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Paardekooper Glas Service, gevestigd te Koog aan de Zaan, Hierna te noemen Paardekooper, aangegaan.
  2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Paardekooper.
  3. Bijzondere van de voorwaarden van Paardekooper afwijkende bepalingen zin slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2- 1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2- 2 Mondelinge aanbiedingen door Paardekooper of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2- 3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Paardekooper zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zijn binden Paardekooper niet.

Artikel 3 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten leden van het personeel van Paardekooper binden de laatste niet, voorover ze door Paardekooper niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Paardekooper door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met Paardekooper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Paardekooper van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Paardekooper zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Paardekooper zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwaarden.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens indrukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Paardekooper bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Paardekooper niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. nog worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

5-1 Paardekooper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Paardekooper onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contactpartners en/of derden.

5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Paardekooper aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6-1 Op alle door Paardekooper verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. Behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Paardekooper zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6-2 De in het eerste lid benoemde onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. Blijven Paardekooper zijn onvervreemdbaar  eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €10.000,00 onverminderd Paardekooper zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leveringstermijnen

7-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever  Paardekooper schriftelijk ingebreken te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Paardekooper schriftelijk zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘’betaling’’.

Artikel 9 Prijzen

9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan , of koersfluctucluaties zowel van binnenlandse-als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al scheiden deze ingevolge reeds bij de aanbieden te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de  overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling

Paardekooper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Paardekooper de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren

11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Paardekooper reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Paardekooper als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht  Paardekooper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Paardekooper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Paardekooper aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13-1 Paardekooper is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van :

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buiten af, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 7. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

13-2 Paardekooper is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Paardekooper of van hen, die door Paardekooper te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

13-3 Paardekooper zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

13-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van opdracht benodigd zijn, op het  werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Paardekooper.

Artikel 14 Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek,- resp,- importeurs of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Materialen

15-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

15-2 Goederen die Paardekooper tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toegevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

15-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Paardekooper door geleverde  artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.

16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Paardekooper tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van Paardekooper.
 2. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen.
 3. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

16-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

16-4 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door facturen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Paardekooper voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Paardekooper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Paardekooper wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever met de staat waarin het gekocht is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17-2 Paardekooper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenkomststemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17-3 Indien reclame naar het onderdeel van Paardekooper juist is, zal Paardekooper hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot hen hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer- en minderwerk

18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overgenomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van werkzaamheden mondeling of schriftelijk opdragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18-2 Door Paardekooper te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Paardekooper om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Paardekooper gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.

20-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

20-2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Paardekooper ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

20-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Paardekooper buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht

21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Paardekooper of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Paardekooper, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in het midden van vervoer van Paardekooper, dan wel in de middel van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de verplichte tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 22 Eigendomsbehoud.

22-1 Zolang Paardekooper geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

22-2 Paardekooper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

22-3 Alle daden van beschikking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering

23-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Paardekooper dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.

23-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Paardekooper niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel ‘’overmacht’’ geregeld.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding

24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreken zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

24-2 Onverminderd het bepaalde in Burgerlijk Wetboek zal Paardekooper ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden verklaren, zulks te zijner keuze.

24-3 De lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Paardekooper eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In als deze gevallen zullen alle vorderingen, die Paardekooper op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 25  Betaling

25-1 Betaling te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

25-2 Paardekooper is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25-3 Paardekooper is voort gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van  de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt  te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarders en incassobureau.

25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €75.00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Paardekooper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op alle geschillen door Paardekooper gesloten overeenkomsten en/of verrichten handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde. Zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Paardekooper, indien deze dit wenst aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.